Menu

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

1) Mohu využívat pečovatelskou službu, i když nebydlím v domě s pečovatelskou službou?

Terénní pečovatelská služba je pro osoby v nepříznivé zdravotní nebo sociální situaci, je určena pro klienty, kteří jsou ve svých základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých dalších potřeb potřebují pomoc a péči jiné osoby. Pečovatelská služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo na středisku osobní hygieny. Terénní pečovatelská služba nerozlišuje terén a DPS.

Koordinátorka provede sociální šetření v místě bydliště žadatele nebo nemocnici nebo dle dohody.

Výsledkem sociálního šetření je zjištění potřebnosti a závislosti žadatele, zda je služba pro případného klienta vhodná nebo je zájemci doporučený jiný druh sociální služby či pomoci.

2) Mohu si objednat pouze dovážku obědů?

Charakter zřízení pečovatelské služby znamená poskytovat péči, a to těm zájemcům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Neseme filosofii soběstačnosti, což znamená, že v maximální míře podporujeme klienta pouze tam, kde jeho síly již nestačí. Naše spolupráce musí přispívat k samostatnosti klienta, jinak jsme v rozporu z charakterem zřízení organizace a státní politikou. Služba není určena pro zájemce, který žádá pouze dovoz obědů z důvodu komfortu (ušetření času). Klientovi je vyhledána komerční služba například z blízké jídelny.

3) Jaké služby mohu využít a kolik stojí?

Rozsah poskytovaných služeb by měl odpovídat běžnému životu vrstevníků klienta, avšak vždy je přihlíženo k aktuálním potřebám klienta.

Terénní služby

Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů a v domech s pečovatelskou službou.

Nejčastěji využívané služby:

 • osobní hygiena
 • pomoc při podání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání
 • pomoc při koupání a mytí vlasů
 • nákupy nebo pochůzky
 • úklid domácnosti
 • praní a žehlení prádla
 • dovoz obědů
 • doprovod k lékaři, na instituce

Provozní doba:

Je registrována dle potřeb klientů. Pečovatelská služba může být poskytována nepřetržitě, dle sjednaných zakázek klienta. Sociální pracovnice vám sdělí naše možnosti a vždy bude hledat způsob, jak zajistit vaše potřeby, na základě individuálního plánu péče.

Kolik zaplatím?

Dle skutečně poskytovaného času pečovatelky a dle platného ceníku. V současné době je účtováno 2 Kč / minuta (120 Kč / hodina). Podrobné informace naleznete v Ceníku služby.

4) Budu mít dostatek finančních prostředků?

Pečovatelská služba vám poskytne zdarma základní sociální poradenství. Pomůže vám najít řešení, pomoc s podáním žádosti o dávku Příspěvek na péči, mobilitu a další sociální dávky. Dojednaná péče se počítá na minuty, není třeba se obávat, že klient nebude mít finance na péči. Zároveň pokud má klient již přiznaný příspěvek na péči, je určen právě na zaplacení péče.

5) Je možno zaplatit z příspěvku na péči nájem, stravu, ošacení či peníze dát vnoučatům?

Není, jednalo by se o nezákonné využití státem přiznané dávky.

Příspěvek na péči je sociální dávkou určenou na zajištění péče osobě, která již nezvládá všechny životní potřeby, čímž se stává závislou na pomoci jiné fyzické osoby (nezáleží, kolik pomůcek má, ale že jí musí pomáhat druhá osoba). Nazýváme ji závislou a příspěvek na péči pobírá a hospodaří si s ním sama (pokud nemá zástupce nebo opatrovníka a pokud je toho ještě schopna). Je tedy podstatné, že jde o dávku postiženého.

Kontrola využívání příspěvku
Pracovníci ÚP kontrolují zda:

 • byl příspěvek využit k zajištění pomoci (doma nebo na základě smlouvy, u poskytovatele),
 • je pomoc poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče nebo poskytovatelem sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • je pomoc poskytována osobně tím, kdo byl uveden v žádosti o příspěvek,
 • způsob poskytované pomoci a její rozsah odpovídá stanovenému stupni závislosti a zda je zaměřena na základní životní potřeby, které podle výsledku posouzení stupně závislosti není osoba schopna samostatně zvládat,
 • v případě, že je pomoc poskytována osobou blízkou nebo asistentem sociální péče, je tato osoba zdravotně způsobilá (za zdravotně způsobilou se nepovažuje osoba, která má sama nárok na příspěvek, ledaže lékařským posudkem doloží, že je schopna tuto pomoc poskytovat),
 • byla s poskytovatelem sociálních služeb nebo s asistentem sociálních služeb uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb.

Sociální pracovníci mohou vstupovat do obydlí, v němž osoba žije, a provádět zde sociální šetření a kontroly, jak je příspěvek využíván.

6) Kdo může o mne pečovat?

 • Rodina (osoba blízká), pomineme-li fakt, že je pomoc rodičům morální povinností jejich dětí, mohou nastat v případě, že je pečujícím rodinný příslušník, situace, kdy je péče o blízkého nesmírně náročná. K úhradě péče je možné využít příspěvek na péči.
 • Asistent sociální péče – tedy někdo, komu je nad 18 let, je na tom zdravotně dobře a nepodniká v tomto oboru, například sousedka, kamarád (je nutná smlouva, která se dokládá na ÚP),
 • Poskytovatel sociálních služeb - (například domov pro seniory, pečovatelská služba).

Tyto tři varianty lze i kombinovat a lze mít třeba i více poskytovatelů nebo osob blízkých apod.

7) Jak bude řešena problematika souběhu zdravotní a sociální péče?

Souběh sociální a zdravotní péče může nastat v situaci kdy, dochází k souběhu zdravotní péče s poskytováním sociální služby v terénní či ambulantní formě. V této situaci je souběh obou systémů zcela bez problémů – člověk žije doma a využívá zdravotního systému dle aktuální potřeby, přičemž již v současné době existují poskytovatelé sociálních služeb. CPOS Město Touškov nemá statut zdravotnického zařízení a zabezpečuje zdravotní péči NÁVAZNÝMI SLUŽBAMI.

Tento způsob je považován za vysoce efektivní (např. domácí ošetřovatelská péče spojená s pečovatelskou službou).

8) Je možnost pečovatelské služby hrazené VZP. Můj soused se stará o svoji těžce nemocnou manželku. Potřeboval by alespoň občasnou profesionální pomoc. Má na něco podobného nárok? Existuje nějaký stupeň pomoci hrazené VZP, aby nebyl nucen svou manželku dát do ústavu?

Všeobecná zdravotní pojišťovna může ze zdravotního pojištění v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. hradit pouze smluvním lékařem indikovanou zdravotní péči, sledující léčebné účely. To není pečovatelská služba, na kterou se ptáte. Mezi zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění však patří domácí zdravotní péče, poskytovaná na základě doporučení registrujícího praktického lékaře. Tuto péči poskytují zdravotní sestry.

Zdravotními pojišťovnami jsou tedy hrazeny ty výkony v rámci domácí péče, které byly registrujícím praktickým lékařem indikovány a mají charakter zdravotní péče. Například, když zdravotní stav pacienta vyžaduje pravidelnou injekční léčbu, podávání infuzí, odborné ošetřování či rehabilitaci, cévkování, odběr krve pro laboratorní vyšetření atd. S požadavkem na předpis domácí zdravotní péče je třeba se obrátit na praktického lékaře pacienta. Domácí péče bývá poskytována zejména klientům odkázaným na ošetřování druhou osobou pro svoji imobilitu, dezorientaci a inkontinenci.

Domácí péče jako taková samozřejmě může kromě zdravotní péče obsahovat také sociální pomoc, kterou však ze zdravotního pojištění uhradit nelze. Většinou jde o péči, kterou si klient musí uhradit sám (např. pomoc při osobní hygieně, donáška obědů, zajištění nákupů či úklidu atd.). Jistě by v daném případě nebylo od věci obrátit se na sociální odbor místního/městského úřadu s dotazem na možnosti čerpání péče, resp. příspěvků na péči ze sociálního pojištění. Existuje například příspěvek s ohledem na bezmocnost. Úplný výčet možností však je třeba ověřit právě na sociálním odboru MÚ.

Všeobecná zdravotní pojišťovna má uzavřeny smlouvy s více než 500 zařízeními, která poskytují domácí zdravotní péči (home-care).

9) Co mám dělat, když jsem nenašel svou obec mezi těmi, ve kterých působíte?

Zavolejte nám, pomůžeme vám najít síť služeb v blízkosti vašeho bydliště. Registrované služby mohou poskytovat své služby na vymezeném území. Informace kde naši službu poskytujete naleznete na webu v sekci Služby.

Službu mohu najít:

Registr poskytovatelů sociálních služeb – http://iregistr.mpsv.cz Ptejte se na odboru sociálních věcí městského úřadu, na magistrátu či zkuste rozcestník na webu www.penzista.net.

Potřebuji vyřídit:

 • Příspěvek na péči
 • Průkazy osob se zdravotním postižením
 • Příspěvek na mobilitu
 • Příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky
 • Příspěvek na bydlení
 • Doplatek na bydlení

Úřady práce České republiky – krajské pobočky http://portal.mpsv.cz/soc
Call centrum 844 844 803 – poradenská služba s placenou telefonní službou
Kde vezmu formuláře? Nemusíte jít přímo na úřad práce, formuláře stáhnete z webu Ministerstva práce a sociálních věcí www.portal.mpsv.cz/forms.

Zájem o umístění do Domu s pečovatelskou službou, dále jen DPS

1) Co je DPS?

Terénní služba může být realizována i v domech s pečovatelskou službou (DPS). Jedná se o zvláštní druh nájemného bydlení (tzv. byty zvláštního určení). Zpravidla se jedná o byty v majetku města nebo obce, které si stanovují podmínky pro jejich přidělení. Byty bývají určeny seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří potřebují intenzivnější péči, než je ta, která by jim byla poskytována v jejich stávajícím bydlišti, neboť pečovatelka je většinou po celou pracovní dobu v DPS přítomna. Klienti hradí nájemné, jehož výši zpravidla stanovuje obec. Klient tak žije ve své domácnosti, sám si stanovuje svůj denní režim a s poskytovatelem si dojednává pouze pomoc v oblastech, které sám nezvládá. Domy s pečovatelskou službou nenahrazují domovy pro seniory.

2) Kam si mám podat žádost na byt do domu s pečovatelskou službou?

Žádost se dává na obecní úřad v místě domu s pečovatelskou službou. Pečovatelská služba nemá žádné informace o možnosti umístění, volné kapacitě či rozhodnutí městské rady obce o přidělení bytu. Tyto dotazy je nutné směřovat na tajemnice či starosty obcí.

Pečovatelská služba podává informace zejména o své činnosti a může podat základní informace o DPS a předat kontakt na příslušnou obec.


3) Jak má vypadat žádost, kde si mám vyzvednout formulář?

Na příslušné obci. Formulář je nutné vyplnit a doložit požadované přílohy. Informace podá pracovnice úřadu.


4) Jak dlouho se čeká na přidělení bytu?

Umístění do DPS se řídí danými Pravidly pro přijímání klientů do DPS příslušné obce. Obce také rozhodují o přijetí žadatele. Pečovatelská služba nemá informace.


5) Jaké podmínky musím splňovat, pokud chci být umístěn do domu s pečovatelskou službou?

Základní podmínkou je již využívání pečovatelské služby, která za klientem dochází do domova. Důležitou rolí je zdravotní stav a potřebnost péče druhé osoby, tedy změna stavu a potřeb člověka. S tím souvisí i potřeba pečovatelské služby – je tedy možné, že žadatel začne pečovatelskou službu teprve využívat.


Jaký je princip bydlení v DPS?

Byty, tzv. zvláštního určení jsou užívány na základě nájemní smlouvy s právy a povinnostmi z ní plynoucími. V domě není stanoven žádný režim tak, jako je tomu např. v domovech pro seniory. Úkony pečovatelské služby si obyvatel domlouvá s pečovatelkami podle své potřeby a jejich úhrada není součástí platby za užívání bytu. Veškerý nábytek a zařízení si dodává obyvatel sám. Účelem bydlení v DPS rozhodně není řešení bytové situace!

6) Musím mít doporučení od lékaře, abych byl přijat do domu s pečovatelskou službou?

Zpráva o zdravotním stavu je součástí přílohy k vyplněné Žádosti o přijetí do DPS. Žadatel má povinnost aktualizovat svůj zdravotní stav 1x ročně obecnímu úřadu nebo při změně. Musí doložit obci, že jeho stav (závislost na jiné osobě stále trvá).


7) Závisí mé přijetí do domu s pečovatelskou službou na tom, zda pobírám příspěvek na péči (1. – 4. stupeň)?

Přiznání příspěvku Úřadem práce je důkaz o potřebnosti žadatele. Žadatel již tím prokáže, že je osobou potřebnou a jeho stav vyžaduje pomoc či podporu jiné osoby. Není však podmínkou přijetí, lze pomoc žadateli vyplnit žádost o příspěvek na péči a příspěvek získat. Tuto službu nabízí již pečovatelská služba (zdarma) a dále základní sociální poradenství.


8) Kolik stojí nájem?

Nájem a veškeré podmínky stanovuje příslušná obec.

9) Jaký bude další postup, když podám žádost na obci o umístění do DPS? Musím využívat pečovatelskou službu?

Pokud je žadateli přidělený byt v DPS

 • Pověřená pracovnice obecního úřadu rozhoduje o dalším postupu k uzavření nájemní smlouvy,
 • Bude informovaný o výši nájmu, energií a objektu budovy, poučený o tom, že veškeré požadavky ohledně bytu či budovy řeší bytový odbor, správa bytů,
 • Klient v případě potřeby po nastěhování kontaktuje pečovatelskou službu - koordinátorku nebo pečovatelky,
 • Koordinátorka provede sociální šetření se zájemcem o službu a pokud po zmapování potřeb bude klient potřebovat určitou míru pomoci a podpory, uzavře s klientem Smlouvu a započne vytvářet Individuální plán spolupráce. To znamená, že společně identifikují omezení, naplánují, co klient nezvládá, kde je potřeba mu pomoci a dále zmapují, co klient může zvládat sám. Koordinátorka nabízí klientovi základní činnosti uvedené v ceníku služby a popis základních úkonů. Výsledkem je sestavený individuální plán pro konkrétní úkon a dle toho péči poskytují pečovatelky.
 • Pečovatelka dále pružně reaguje na změnu potřeb klienta a dále nastavuje péči dle aktuální potřeby klienta.

Pečovatelská služba neuzavírá Smlouvu s klientem, pokud není definována potřebnost klienta a pomoc druhé osoby.