Menu

SLUŽBY CPOS MĚSTO TOUŠKOV

Realizace pečovatelské služby

Naše služba je realizována v domech s pečovatelskou službou na území bývalého okresu Plzeň sever, na části území Plzeň – jih a na části území Tachov zřizovaných obcemi, s kterými máme uzavřenou smlouvu jako registrovaná pečovatelská služba.

Službu poskytujeme v dojezdové vzdálenosti v okruhu do 10 Km od obce, která má s CPOS MT uzavřenou smlouvu, a to maximálně do 5 klientů, s ohledem na provozní možnosti organizace.

Zejména v domácnostech uživatelů, tedy v terénu. Služba přichází za klientem, který není přemísťován, a tak mu usnadňuje život a umožňuje uspokojování zvláštních životních potřeb odůvodněných stárnutím, oslabení v prosazování a zajišťování svých oprávněných zájmů a potřeb. Poskytujeme pomoc a podporu osobám při řešení nepříznivé životní situace, ve které se nacházejí. Součástí řady služeb uvedené v zákoně je i pomoc při uplatňování práv uživatelů. Pečovatelská služba vám zaručuje, aby bylo vyloučeno porušování práv uživatelů v samotném procesu poskytování našich služeb.

Vytváření vhodných podmínek se uživatelům umožňuje aktivně účastnit na kulturním a společenském životě, na pracovní činnosti dle jejich zájmů a možností. Pečovatelská služba respektuje v maximální možné míře individualitu, rychle reaguje na skutečné potřeby klienta na základě jejich přání a cílů.

Poskytujeme pečovatelskou službu dle platného zákona na základě smlouvy s klientem. Smlouva vyvažuje nerovné postavení poskytovatele a uživatele a je uzavřena na základě vůle a přání uživatele. Jedním s nejdůležitějších aspektů nové právní úpravy sociálních služeb je individualizace služeb. Cílem individuálního plánování je posílení autority uživatele a přizpůsobení služby potřebám klienta dle skutečnosti.

Charakter zřízení pečovatelské služby, znamená poskytovat péči, a to těm zájemcům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc druhé osoby. Neseme filosofii soběstačnosti, což znamená, že v maximální míře podporujeme klienta pouze tam, kde jeho síly již nestačí. Naše spolupráce musí přispívat k samostatnosti klienta, jinak jsme v rozporu z charakterem zřízení organizace a státní politikou. Služba není určena pro zájemce, který žádá pouze dovoz obědů z důvodu komfortu (ušetření času). Klientovi je vyhledána komerční služba například z blízké jídelny.

Pracovní doba pečovatelské služby, může být nepřetržitá, a to na zakázku klienta. Uvedená pracovní doba vždy odpovídá současné situaci, potřebám uživatelů a lze ji změnit.

Pro koho jsme:

Cílové skupiny:

Osoby se sníženou soběstačností v důsledku:

Věková kategorie klientů:

Okamžitá kapacita počtu uživatelů služby je 45, což znamená měsíční kapacitu počtu uživatelů 900 uživatelů.

Pro koho nejsme:

Negativní vymezení cílové skupiny

Pracovníci pečovatelské služby nejsou profesně kvalifikovaní na poskytnutí odborné podpory lidem v těchto sociálně nepříznivých situacích:

Území poskytované služby

Služby poskytujeme ve vymezeném čase zejména v domácnostech našich klientů (viz KONTAKTY NA KOORDINÁTORKY). Služba je poskytována na území okresu Plzeň sever a jih, Tachovsko. Je rozdělena do následujících 7 středisek:

Denní maximální kapacita služby je 680 uživatelů.

Poskytneme Vám:

Náplní pečovatelské služby je poskytování základních činností podle zákona o sociálních službách. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

Fakultativní činnosti

Ceny základních a fakultativních služeb jsou uvedeny v Ceníku – hlavní MENU

Veřejný závazek CPOS Město Touškov

Veřejný závazek CPOS Město Touškov je popsaný v poslání, cílech, principech poskytované pečovatelské služby a ve vymezení cílové skupiny osob, pro které je pečovatelská služba určena. CPOS se tak zavazuje uživatelům, zřizovatelům, dárcům a veřejnosti, že tato ustanovení budou v každodenní praxi naplňována.

Poslání

Naším posláním je poskytovat pečovatelskou službu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, tělesného, smyslového postižení a rodinám s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci. Naše pečovatelská služba usiluje o zachování jedinečnosti každého uživatele a o jeho podporu, v takovém rozsahu, aby mohl zůstat i nadále ve svém přirozeném prostředí a zachoval si tak soukromí, navyklý způsob života i svoje společenské zázemí. Základní podmínkou je, aby naši potenciální klienti o naší službě věděli, proto úzce spolupracujeme s představiteli obcí, kde službu poskytujeme. Služba je plánována individuálně, což umožňuje uživatelům rozhodovat o dalším způsobu života. Při poskytování služby je velice důležitá spolupráce s rodinou a blízkými lidmi našeho klienta. Péče je poskytovaná kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou školeni v práci s našimi cílovými skupinami.

Motto: „Rozhodujeme o tom, jak budeme žít.“

Cíle služby

Principy služby:

Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov se řídí principy, které jsou zakotveny v Etickém kodexu sociálních pracovníků ČR (příloha č.1) a vychází ze zásad uvedených v § 2 zákona o sociálních službách (příloha č.2).

Cílíme naši péči a podporu přesně podle požadavků každého klienta tak, aby měl možnost zachovávat v maximální možné míře svoje schopnosti a životní styl. Nabízíme pomoc a podporu v udržení vztahů a kontaktů se společenským prostředím a tím předcházíme klientovo vyloučení ze společnosti. Pracovníci přistupují ke všem klientům individuálně, což se odráží v systematickém vytváření a hodnocení individuálního plánu klienta.

Všichni pracovníci předcházejí znevýhodňování nebo negativnímu hodnocení klienta (při doprovodu klienta jsou oblečeni v civilním oděvu, s kolegy o klientech hovoří slušně a diskrétně, zachovávají intimitu uživatelů, atd.).

Zásady poskytování služby:

Kdy musíme zájemce o službu odmítnout

Službu nelze poskytnout, jestliže

Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etické zásady

2. Pravidla etického chování sociálního pracovníka

1. Ve vztahu k uživateli 2. Ve vztahu ke svému zaměstnavateli 3. Ve vztahu ke kolegům 4. Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti 5. Ve vztahu ke společnosti

Etické problémové okruhy

Tyto problémové okruhy by měly být rozpracovány v rozšířeném kodexu, který by byl zaměřen na specifika sociální práce v různých oblastech. Sociální práce s jednotlivcem, rodinami, skupinami, komunitami a organizacemi vytváří pro sociálního pracovníka situace, ve kterých musí nejen eticky hodnotit, vybírat možnosti, ale i eticky rozhodovat. Sociální pracovník eticky uvažuje při sociálním šetření, sběru informací, jednáních a při své profesionální činnosti o použití metod sociální práce, o sociálně technických opatřeních a administrativně správních postupech z hlediska účelu, účinnosti a důsledků na uživatelův život.

A. Základní etické problémy jsou,

kdy vstupovat či zasahovat do života občana a jeho rodiny, skupiny či obce (např. z hlediska prevence či sociální terapie společensky nežádoucí situace), kterým sociálním případům dát přednost a věnovat čas na dlouhodobé sociálně výchovné působení, kolik pomoci a péče poskytnout, aby stimulovaly uživatele ke změně postojů a k odpovědnému jednání a nevedly k jejich zneužití, kdy přestat se sociální terapií a poskytováním služeb a dávek sociální pomoci.

B. Další problémové okruhy, které se občas vyskytují a vyžadují etické hodnocení a rozhodování vyplývají z následujících situací, kdy loajalita sociálního pracovníka s uživatelem se dostane do střetu zájmů:

C. Sociální pracovník má ve své náplni roli pracovníka,

který uživatelům pomáhá a současně je kontroluje. Vztahy mezi těmito protichůdnými aspekty sociální práce vyžadují, aby si sociální pracovníci vyjasnili etické důsledky kontrolní role a do jaké míry je tato role přijatelná z hlediska základních hodnot sociální práce. Postupy při řešení etických problémů Etický kodex byl schválen plénem Společnosti sociálních pracovníků 19. 5. 2006 a nabývá účinnosti od 20. 5. 2006.

Základní zásady

§ 2 zákona o sociálních službách
Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§37 odst.2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.

Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Chci zůstat doma Popis realizace od 1. 1. 2019 Registrace služby Veřejný závazek