Menu

Nabídka spolupráce příspěvkové organizace CPOS město Touškov s obcemi

Zřizovatel – Město Touškov, zastoupen starostkou, Ing. Kateřina Duchková

Nabízíme spolupráci obcím, a to na základě uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci čili Smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečeným pečovatelské služby a nedílnou součástí je Kalkulace měsíčních nákladů služby.

Terénní pečovatelská služba

Vedení: ředitelka Mgr. Lenka Šeflová MPA, zástupkyně ředitelky za oblast péče Mgr. Kateřina Roučková, zástupkyně ředitelky za oblast ekonomickou Simona Šimandlová
Kvalita organizace: Marcela Půtová, manažer kvality
Manažerský tým: 6 koordinátorek - sociální pracovníci
Pečovatelský tým: 80 pracovníků v přímé péči

Poskytujeme terénní pečovatelskou službu na základě zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. a vyhlášky 505/2006 Sb. Organizace má zpracované standardy kvality, směrnice a pracovní postupy. Nabízíme kvalitní poskytování terénní pečovatelské služby. Organizace je zapojena do řady projektů, které jsou financovány EU, snažíme se o vícezdrojové financování. Organizace je řízena inovačními přístupy s využitím technologií.

V současné době je připojeno k CPOS MT 31 obcí na území Plzeň-sever, na části území Plzeň jih a na části území Tachovska. Obce jsou územně rozděleny do šesti středisek, které vedou koordinátorky - sociální pracovníci. Máme podporu MPSV, Plzeňského kraje a dalších zainteresovaných stran. V organizaci od roku 2012 probíhala řada změn a změnových procesů, směrem ke kvalitě, stabilitě, rozvoji a cílem je poskytovat odbornou, kvalitní péči pro naše uživatele. Od roku 2013 jsme získali řadu ocenění Kvality péče (informace najdete na webových stránkách v sekci Ocenění).

Nabízíme vám připojení ke středisku dle vaší působnosti.

Středisko vede koordinátorka - sociální pracovník a náklady na pozici jsou rozděleny mezi jednotlivé obce. Personální zajištění je realizováno dle potřeby klientů, efektivnosti a hospodárnosti poskytované služby. Naším hlavním cílem je spokojenost klienta, a proto je pro nás nejdůležitější empatický, stabilní pracovní tým. S tím úzce souvisí podpora personálu, jeho metodické vedení a zajištění vynikající odbornosti prostřednictvím nepřetržitého vzdělávání pracovníků. Organizace má v současné době vynikající pracovní tým, jehož výsledky nás naplňují hrdostí.

Dotační systém MPSV – financování prostřednictvím Plzeňského kraje

CPOS Město Touškov je Plzeňským krajem (dále jen Pověření) pověřen poskytováním služby uvedené v Preambuli Smlouvy jako služby obecného hospodářského zájmu (dále jen Sociální služba).

Plzeňský kraj pověřuje Poskytovatele poskytováním SOHZ v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro Pečovatelskou službu ID: 2870160, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedené v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen základní činnosti sociálních služeb). Dále v rámci tohoto pověření zajistí Poskytovatel v souladu s § 111 odst. 1 a § 116 odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách další vzdělávání v rozsahu 24 hodin za rok. Plzeňský kraj pověřil Poskytovatele poskytováním výše uvedené SOHZ, a to vždy na období jednoho roku. Za poskytování Sociální služby je Centru pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, v daném roce, stanovena vyrovnávací platba. Objednavatel (obec) se poskytnutím finančních prostředků ze svého rozpočtu v rámci Smlouvy o úhradě nákladů spojených se zabezpečeným pečovatelské služby, k výše zmíněnému pověření, připojuje.

Dotace je obcím rozdělována průběžně dle pravidel, které schválil zřizovatel, auditor organizace a jsou průkazné. Obcím je předkládáno Vyúčtování, včetně rozdělených dotačních prostředků po ukončení roku, nejpozději do 20. února daného roku.

Dotace krajského úřadu Plzeňského kraje

Žádost je podávána na základě výzvy - Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji v daném roce - Pečovatelská služba poskytovaná obcemi. Tato dotace je rozdělována dle schválených pravidel.

Dotace krajského úřadu Plzeňského kraje pro obce

Výzva pro obce - Podpora pro obce, které mají uzavřenu smlouvu s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v daném roce. - Jednotlivé obce mohou podat žádost dle vyhlášené výzvy a získat tím další finanční prostředky na náklady poskytované služby.
Nabízíme vám komplexní profesionální a odborné zajištění pečovatelské služby včetně základního sociálního poradenství. Cílem CPOS MT je pomáhat a nalézat pro každého řešení v jeho nepříznivé životní situaci. V současné době má organizace registrovanou okamžitou kapacitu 50 klientů a roční kapacitu 900 klientů.

Kontaktujte nás ps@pecovatelskasluzba.cz
Mobil 774 483 701